Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?

Een goede en juiste samenwerking tussen de ouders, directie en leerkrachten is essentieel op een basisschool. De samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Een van de officiële overlegorganen is de MR, waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd. De leden van de medezeggenschapsraad kunnen in dit overleg invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor deelname in de medezeggenschapsraad van de school.

Wie zitten in de MR?

Momenteel bestaat de MR van de St. Bonifaciusschool uit de volgende personen:

Vertegenwoordigers van de ouders:

 • Mw. B. Bruinsma
 • Dhr. J, van Dieren
 • Mw. L. Verburg (voorzitter)

Vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel:

 • Mw. R. de Haas
 • Dhr L. Hoogduijn
 • Mw. D. Noordervliet

Waarover mag de MR meepraten?

De MR kan zich buigen over voorstellen van de schoolleiding maar kan ook zelf voorstellen inbrengen. Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn o.a.

 • Onderwijs: lesmethoden voor de verschillende vakken, verbeteringen in het onderwijs, het pedagogische klimaat van de school, de taken en acties van de schooladviesdienst;
 • Algemene omstandigheden: veiligheid, gezondheid, welzijn;
 • Roosterkwesties: het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • Inbreng van ouders: de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten;
 • Financiën: ouderbijdrage, de besteding van geld en gebouwen.

In het algemeen kan worden gesteld dat de leden van de MR de belangen van de leerlingen, ouders en personeelsleden zo goed mogelijk behartigen.

Welke rechten heeft de MR?

De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten te weten een adviesrecht en een instemmingsrecht.

 • Adviesrecht: het schoolbestuur en de directie van de school moeten in een aantal gevallen advies aan de MR vragen over de plannen die er zijn voor de school. Het advies dat gegeven wordt door de MR wordt wel of niet nagevolgd door de directie en het bestuur.
 • Instemmingsrecht: in andere gevallen is er sprake van instemmingsrecht. In deze gevallen kan de directie of het schoolbestuur alleen hun voornemen uitvoeren als de MR officieel heeft ingestemd. Dit gaat dus verder dan een vrijblijvend advies.

Of er bij een te nemen beslissing sprake is van adviesrecht of instemmingsrecht, staat beschreven in het reglement van de Medezeggenschapsraad. Dit reglement ligt ter inzage op onze school.

Contact met de ouders

De medezeggenschapsraad onderhoudt graag contacten met de ouders van de kinderen op school. Uw op- en aanmerkingen en ideeën zijn van harte welkom. Uw inbreng is mede bepalend in het beleid van onze school. Heeft u ideeën, suggesties of wilt u graag dat een specifiek onderwerp verder wordt bekeken of onderzocht, richt u dan tot een van de leden. U kunt dit mondeling doen bij een van de leden, maar liever schriftelijk. U kunt uw verzoek, kenbaar maken via e-mail of op papier. Stuur uw e-mail naar mr@bonifaciusschool.nl. In de koffiekamer is een postvak voor de brieven aan de Medezeggenschapsraad. In de eerstvolgende vergadering van de MR zal uw punt worden behandeld en eventueel verder worden uitgewerkt.

Reglementen MR

Jaarverslag MR

Jaarverslag 2020-2021
Jaarverslag 2019-2020
Jaarverslag 2018-2019

Jaarverslag GMR

Jaarverslag GMR 2020-2021
Jaarverslag GMR 2019-2020
Jaarverslag GMR 2018-2019
Jaarverslag GMR 2017-2018