Passend Onderwijs

Passend onderwijs en onze school logo's PPO Leiden

Onze school is, via het bestuur, lid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de regio Leiden zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Dat noemen we ‘zorgplicht’.

Ondersteuning binnen de basisschool

Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We gaan daarbij uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van uw kind. Soms is er iets extra’s nodig om een kind verder te helpen. Als de leerkracht of u als ouder dat signaleert dan zal de leerkracht daarover met u in gesprek gaan. De leerkracht kan de hulp ingeroepen van de intern begeleider van onze school. Dat is M’jet Hendriks. In ons team is specifieke deskundigheid beschikbaar  rondom dyslectie, discalculie, motorisch remedial teaching, meerbegaafdheid.

Het ondersteuningsteam

Soms is het voor de leerkracht, intern begeleider en u als ouder niet duidelijk welke ondersteuning gewenst is. In dat geval kan het ondersteuningsteam bij elkaar komen. Er wordt dan hulp ingeroepen van de adviseur Passend onderwijs en/of de gezinsspecialist. De adviseur Passend onderwijs kent de weg naar beschikbare ondersteuning in het onderwijs en de gezinsspecialist kent de weg naar opgroei -en opvoedondersteuning. Doel van het ondersteuningsteam is om te onderzoeken welke ondersteuning het beste past bij de behoefte van het kind en af te spreken hoe deze wordt uitgevoerd.

Het expertteam

Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als school kunnen bieden, kunnen we een beroep doen op het expertteam. Het expertteam bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn in ondersteuning aan kinderen en leerkrachten op het gebied van gedrag, motoriek, taalontwikkeling, kinderen met een ontwikkelingsachterstand, of juist kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, enzovoort.

Informatie over passend onderwijs en PPO

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze intern begeleider en verwijzen wij u naar de website van het samenwerkingsverband. www.pporegioleiden.nl Via de Kennisbank op de site van PPO vindt u links naar de (speciale) scholen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband.
Andere  sites: www.passendonderwijs.nl, www.poraad.nl, www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Meer informatie kunt u vinden in het volgende document: Ondersteuningsplan Passend Onderwijs Leiden

Jaarverslag 2015 van PPO regio Leiden

Als het op de basisschool niet meer gaat…
Soms wordt duidelijk dat de ondersteuning op onze school niet genoeg is voor een optimale ontwikkeling van uw kind. Belangrijk is dat u daarbij tijdig aangeeft wat de signalen zijn van uit de thuissituatie. Zit uw kind nog wel goed in zijn vel?  Als duidelijk wordt dat uw kind beter op zijn plek is in een speciale (basis) school, kan dat in het ondersteuningsteam besproken worden. Belangrijk is wel dat uit het leerlingdossier blijkt dat de school de juiste hulp geboden heeft en dat u vanaf het begin betrokken bent geweest. Verder moet er een ontwikkelingsperspectief-plan (OPP) opgesteld zijn. Uit dit plan moet blijken wat de mogelijkheden van uw kind zijn nu en in de toekomst. Vanuit het samenwerkingsverband PPO denkt de gedragskundige /orthopedagoog in het ondersteuningsteam mee bij het besluit tot overgang naar een andere school. Als u het met het advies van de school eens bent, kunt u zich gaan oriënteren op de nieuwe speciale school (SO) of speciale basisschool (SBO). U wordt daarbij geadviseerd door een deskundige uit het speciaal (basis) onderwijs. Deze deskundige weet wat de speciale school te bieden heeft en op welke wijze antwoord gegeven wordt op de vragen van uw kind. De basisschool zal daarna een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband PPO. Als alle stappen in het proces goed genomen zijn, wordt de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven. Vervolgens maakt u samen met de basisschool en de S(B)O-school afspraken over de overgang.

Als u het niet eens bent met het advies…
Belangrijk is te weten dat onze school verantwoordelijk is voor goed onderwijs en de beste plek voor uw kind. Mocht u het niet eens zijn met onze ondersteuning en adviezen dan kunt u een second opinion aanvragen via het samenwerkingsverband PPO regio Leiden. Als er dan nog geen overeenstemming is zijn er vervolgens nog drie mogelijkheden: een klacht bij het bestuur van de school; een klacht bij het samenwerkingsverband PPO; een bezwaarprocedure tegen besluiten van het samenwerkingsverband PPO; een beroepsmogelijkheid bij de bestuursrechter.