Visie & Missie

Visie

Het onderwijs op onze school kenmerkt zich door degelijkheid, rust en regelmaat gebaseerd op afspraken en regels. We staan open voor innovatie maar zullen dat steeds relateren aan onze successen uit het verleden. Het onderwijs wordt groepsgericht aangeboden waarbij oog is voor het individuele kind. Er is dagelijks aandacht voor de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen, waarbij gestreefd wordt naar het behalen van optimale resultaten. Naast de vakgebieden rekenen, taal en lezen is er structureel aandacht voor de andere vak- en vormingsgebieden zoals de zaakvakken en de creatieve vakken. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hebben wij een leerlijn en een leerlingvolgsysteem.

Verworvenheden (o.a. werken met drie instructieniveaus, ‘beertjesmethode’, het zelfstandig werken) zijn als een rode draad herkenbaar in alle groepen van de school. Ons onderwijs is steeds in beweging, rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen en schoolpopulatie. Een dynamisch proces dat bestaat uit implementatie, evaluatie, reflectie en aanpassen.

Voor een uitgebreide visie op zorgbreedte, leerkrachten, identiteit en ouders verwijzen we u graag naar de Schoolgids.

Missie

St. Bonifaciusschool: “Hun toekomst, óók onze zorg!”