Oudercommissie

Mogen wij ons even voorstellen …….

Wij zijn de gekozen leden van de oudercommissie van de Bonifaciusschool in Wassenaar voor het schooljaar 2016/2017. De oudercommissie bestaat uit twee leden per groep, in totaal dus 18 klassenouders. Wij hebben uit ons midden een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. Deze vormen het dagelijks bestuur van de oudercommissie. Een benoeming als lid (klassenouder) van de oudercommissie is voor maximaal drie jaar. Na deze 3 jaar heb je de mogelijkheid om je weer kandidaat te stellen als oudercommissielid.

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren we onze jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering legt de penningmeester verantwoording af over de besteding van de activiteitenbijdrage van het afgelopen schooljaar. Daarnaast wordt tijdens de jaarvergadering besproken wat er het afgelopen schooljaar allemaal is gedaan. Voorafgaand aan de jaarvergadering nodigt de secretaris alle ouders uit om zich kandidaat te stellen voor mogelijke vacatures die zijn ontstaan in de oudercommissie. Men kan zich daarbij maar voor één groep kandidaat stellen. Als er meerdere aanmeldingen zijn voor één vacature, dan vindt er tijdens de jaarvergadering een loting plaats.

De oudercommissie organiseert, in samenwerking met het team van leerkrachten, de jaarlijkse festiviteiten voor de kinderen op school. U kunt hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Carnaval, het Paasfeest, het Bonifeest en het Schoolfeest/reisje.

Ten slotte doet de oudercommissie jaarlijks diverse aanschaffingen als aanvulling op het lesmateriaal.

 

Om dit alles goed af te spreken vergaderen we ongeveer zes avonden per schooljaar.

Zoals u ziet is er genoeg te doen op school waarmee we ook altijd uw hulp kunnen gebruiken, hierbij denken we aan: computermoeders, leesmoeders, overblijfmoeders en dergelijke. Ook kunt  u zich voor diverse festiviteiten inschrijven door middel van de intekenlijsten die bij de klassen hangen of via aanmeldingsformulieren die worden verstuurd per mail.

De statuten, waarin alle procedures rondom de oudercommissie zijn vastgelegd, liggen voor iedereen ter inzage in de koffiekamer van de school.

We hopen u hiermee een beeld te hebben gegeven van de activiteiten van de oudercommissie. De oudercommissie wil u graag behulpzaam zijn bij het beantwoorden van uw vragen en als spreekbuis dienen voor zaken die u belangrijk vindt onder de aandacht te brengen van het schoolteam en/of bestuur.

De oudercommissie is er in beginsel niet om individuele problemen op te lossen die rechtstreeks door u bij de leerkracht of locatiedirectrice mw. J. Reinders dienen te worden aangekaart. U kunt altijd even langsgaan of een afspraak maken.

Heeft u vragen, ideeën of iets dergelijks, aarzel dan niet om één van de klassenouders te benaderen. De bestuursleden van de oudercommissie staan  op de jaarkalender, die u aan het begin van het schooljaar is uitgereikt. Een complete lijst met alle leden van de O.C. staat in één van de eerste Bonifaxen van het nieuwe schooljaar.

De oudercommissie